Algemene voorwaarden

V1.0 – 10 juni 2021

 

Artikel 1       Bedrijfsgegevens

PAVEAU BV
Oude Vierschaarstraat 12
9831 Deurle
Ondernemingsnummer: BE 0786.526.082
Vertegenwoordigd door bestuurder Isabelle De Pauw
E-mail:
Rekeningnummer: BE55 3632 1110 1544

Hierna verder genoemd overeenkomstig de handelsnaam “Paveau”.

 

Artikel 2       Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden dewelke van toepassing zijn op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Paveau en de Klant (hierna “Overeenkomst”).
 • Bijzondere Voorwaarden”: eventuele specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Paveau en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden, zoals een aanvaard bestelorder.
 • Goederen”: alle goederen die door Paveau worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 • Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Paveau met wie een Overeenkomst tot stand komt.
 • Webshop”: de online winkel aangeboden door Paveau waarop de Klant de aangeboden Goederen kan bestellen.

Artikel 3        Totstandkoming van de overeenkomst – toepasselijkheid algemene voorwaarden – wijzigingen

 1. Door een online bestelling te plaatsen via de Webshop, erkent de Klant dat hij uitsluitend voor privédoeleinden handelt. Indien de Klant een zakelijk bestelling wenst te plaatsen, dient hij rechtstreeks Paveau te contacteren via de voormelde contactgegevens.
 2. De weergegeven Goederen op onze Webshop vormen geen aanbod maar wel een uitnodiging voor de Klant om te bieden. Om een Goed aan te kopen en dus een bestelling te plaatsen, dient de Klant het gewenste Goed in het winkelmandje te plaatsen. Daarna dient de Klant bepaalde gegevens in te vullen, alsook de gewenste leverings- en betalingsmethode. Daarna krijgt de Klant een overzicht van de gewenste Goederen en de door hem verstrekte gegevens en voorkeuren. Door op de betaalknop te klikken, wordt een bindende bestelling geplaatst door de Klant. Zodra Paveau de bestelling per e-mail bevestigt aan de Klant, komt de Overeenkomst rechtsgeldig tot stand.
 3. Tenzij ingeval van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht, is iedere geplaatste bestelling via de Webshop bindend. De Klant is niet gerechtigd om de bestelling en levering van Goederen via de Webshop te annuleren en zal dus gehouden zijn tot de volledige prijs conform de bestelling.
 4. Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden van toepassing. Door de totstandkoming van de Overeenkomst wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en derhalve volledig af te zien van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 5. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd aan en bevestigd door Paveau. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Paveau in rekening gebracht worden. Tevens kan een gevraagde wijziging de leveringstermijn verlengen.

Artikel 4        Levering

 1. Paveau levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de sluiting van de Overeenkomst te leveren tenzij een specifieke leveringstermijn is afgesproken in de eventuele Bijzondere Voorwaarden. De leveringstermijn vat evenwel slechts aan nadat alle verschuldigde bedragen voor de betrokken Goederen integraal werden betaald.
 2. Indien de levering vertraging ondervindt dient de Klant dit zelf aan Paveau te melden. In dat geval doet Paveau alle redelijke inspanningen om de Goederen alsnog aan de Klant te leveren binnen de termijn die Paveau voorstelt. Paveau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige laattijdigheid in de levering door de transporteur indien dit niet door de Klant werd gemeld.
 • Indien de bestelde Goederen ondanks een geplaatste bestelling toch zouden uitgeput zijn in de voorraad, zal Paveau onverwijld de betaalde bedragen van de betrokken Goederen aan de Klant terugbetalen. Paveau kan in geen geval gehouden worden tot de levering van Goederen die niet langer in voorraad zijn.
 1. Indien Paveau door overmacht van tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zal de leveringstermijn bedoeld in het vorige lid worden opgeschort totdat de situatie van tijdelijke overmacht is rechtgezet. Indien deze situatie van overmacht permanent is, is Paveau gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Paveau op betaling door de Klant voor reeds door Paveau geleverde Goederen voordat sprake was van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn: de laattijdige of gebrekkige levering van een toeleverancier, het faillissement of ontbinding of overname van een toeleverancier, overheidsingrijpen, terrorisme, natuurrampen, stakingen, rellen, overvallen, onbeschikbaarheid van onze informaticasystemen, en alle andere situaties waarop Paveau geen redelijke controle kan uitoefenen.
 2. Paveau is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.
 3. Het risico van beschadiging en/of verlies van Goederen berust bij Paveau tot het moment van bezorging aan de Klant of aan een door de Klant aangewezen vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5        Gebruik van de Goederen

 1. De Klant verbindt zich ertoe de Goederen te gebruiken overeenkomstig de richtlijnen en instructies vermeld op de Webshop en op de eventuele meegeleverde gebruikshandleiding. In ieder geval zal de Klant de Goederen gebruiken overeenkomstig een redelijk en zorgvuldig persoon.
 2. In het bijzonder zal de Klant onder meer rekening houden met het volgende:
 • De Goederen mogen gevuld worden met eender welke drinkbare vloeistof, zoals water, fruitsap, enzovoort. Vloeistoffen onder zware druk zoals cola of champagne zijn niet geschikt om in de flessen te bewaren. Vloeistoffen onder lichte druk kunnen in de fles bewaard worden, maar dan mag de fles niet tot boven gevuld worden. De Goederen zijn niet geschikt om chemische en/of bijtende vloeistoffen in te bewaren, zoals detergent, ontvetter, ontstopper, frituurolie, enzovoort.
 • De Goederen zijn niet geschikt om kokende vloeistoffen in te bewaren, noch om vloeistoffen in een diepvriestoestel te bewaren.
 • Goederen die bestaan uit gekleurde flessen, zijn niet geschikt voor de vaatwas. De draaidop is ook niet geschikt voor de vaatwas.
 • De Goederen zijn niet compatibel met bruiswatertoestellen.

Artikel 6        Prijs en betaling

 1. Alle prijzen die op de Webshop vermeld zijn, zijn definitief en totaal, inclusief btw. Aanvullend kan Paveau verzendkosten aanrekenen. Het bedrag van de verzendkosten wordt altijd duidelijk gemeld voordat de Klant zijn bestelling plaatst.
 2. Indien de Klant een bestelling plaatst via onze Webshop, dient hij het verschuldigde bedrag te voldoen via de door de Klant gekozen betaalmethode en dit uiterlijk binnen de 14 dagen volgend op de plaatsing van de bestelling.
 3. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst, is Paveau gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft Paveau in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest overeenkomstig de wettelijke interestvoet.
 4. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Paveau tot de integrale betaling van het verschuldigde bedrag van de Goederen zo in hoofdsom, taksen, interesten en eventuele verzendkosten.
 5. Indien een Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt aangegaan, zijn zij ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Paveau schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 7. Laattijdige betaling van een factuur maakt alle nog openstaande facturen van rechtswege opeisbaar, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 8. Het voorleggen door Paveau van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

Artikel 7        Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Goederen via de Webshop heeft de Klant als consument het recht om de Goederen zonder schadevergoeding (tenzij voor waardeverminderingen) en zonder opgave van redenen terug te sturen gedurende een termijn van 14 kalenderdagen die volgt op de levering van de Goederen.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal het Goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Indien de Klant de Goederen wil terugsturen, moet hij de Goederen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele uitstekende staat en in de originele verpakking aan Paveau terugsturen, conform de door Paveau verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De Klant kan zijn retour op de volgende manieren aanmelden:
 • Hetzij de uitoefening van dit recht ter kennis te brengen via de contactpagina
 • Hetzij de uitoefening van dit recht ter kennis te brengen via e-mail ().
 • Hetzij het herroepingsformulier te bezorgen aan Paveau: economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
 1. Indien de Klant een of meerdere Goederen retourneert, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Paveau dit bedrag terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ofwel de ontvangst door Paveau van de teruggestuurde Goederen, ofwel de ontvangst van het bewijs van de Klant dat de Goederen werden teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Paveau kan een vergoeding aanrekenen voor de eventuele waardevermindering van de Goederen indien dit een gevolg is van het gebruik dat verdergaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen, of indien de Goederen beschadigd werden teruggestuurd. Deze vergoeding zal verrekend worden met de aan de Klant terug te betalen bedragen.
 4. De Klant begrijpt dat hij geen Goederen kan retourneren die op maat zijn vervaardigd overeenkomstig de specificaties of wensen van de Klant.

Artikel 8        Conformiteit, garantie en klachtenregeling

 1. Paveau staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De consument-Klant heeft recht op de wettelijke garantietermijn overeenkomstig de Wet Consumentenkoop die eindigt twee jaar na de levering van de Goederen. Indien het gebrek aan conformiteit zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, wordt het conformiteitsgebrek geacht te hebben bestaan ten tijde van de levering. Daarna dient de consument-Klant te bewijzen dat het conformiteitsgebrek reeds ten tijde van de levering aanwezig was.
 3. Na verloop van de wettelijke garantietermijn bedoeld in het tweede lid staat Paveau enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant schriftelijk, binnen 14 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis moet brengen aan Paveau.
 4. Indien de Klant handelt als consument, dient hij eventuele zichtbare of verborgen gebreken binnen de twee maanden na kennisname van het zichtbaar gebrek te melden aan Paveau. Indien de Klant handelt als onderneming, bedraagt deze meldingstermijn een week na kennisname van het gebrek. In afwijking van het voorgaande, dient een geval van glasbreuk onmiddellijk doch uiterlijk 48 uur na levering te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige melding overeenkomstig deze bepaling, verliest de Klant zijn rechten vermeld in dit artikel.
 5. Indien er een gebrek in de Goederen is vastgesteld, zal Paveau de Goederen terugnemen en deze ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe exemplaren. Indien het herstel of de vervanging echter een buitensporige kost of onmogelijk zou zijn voor Paveau, heeft de Klant recht op een passende prijsvermindering of op de ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Paveau vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn, zonder dat deze termijn in hoofde van de consument-Klant kan verstrijken voor de in het tweede lid vermelde wettelijke garantietermijn van twee jaar volgend op de levering.

Artikel 9        Aansprakelijkheid en afwijzing van garanties

 1. Paveau verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant algemene informatie te verschaffen met betrekking tot de Goederen en de Overeenkomst. Paveau is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. Eventuele onjuistheden, onvolledigheden of onnauwkeurigheden binden Paveau niet doch worden wel zo snel als redelijk mogelijk rechtgezet door Paveau. De Klant erkent dat de informatie op de Webshop van algemene aard is en niet is aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden, wensen of doelen van de Klant.
 2. Paveau verbindt zich de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis) doch zij verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis. Paveau wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
 3. Paveau kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van enig gebruik van de Goederen dat strijdig is met Artikel 5.
 4. De Webshop kan hyperlinks bevatten naar externe webpagina’s of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan door Paveau en Paveau is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina’s.
 5. Paveau is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Paveau niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade ingevolge de Goederen of het gebruik van de Webshop, met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 6. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Paveau, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Paveau voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen in het kader van de Overeenkomst, te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag voor de geplaatste bestelling.

Artikel 10     Ontbinding

 1. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Paveau schriftelijk afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Paveau het recht heeft:
 • Het niet naleven door de Klant van diens verplichtingen conform de Overeenkomst binnen de 14 kalenderdagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door Paveau, zoals bv. de niet-betaling door de Klant van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 14 kalenderdagen na schriftelijke aanmaning door Paveau.
 • Faillissement, collectieve schuldenregeling of ontbinding van de Klant.
 • Weigering om de Goederen af te nemen.

Artikel 11     Intellectuele eigendom

 1. Alle merken, modellen, ontwerpen, uitvindingen, studies, tekeningen, schetsen, foto’s, teksten, software, knowhow, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele prestaties van Paveau of van derde partijen blijken of zijn vervat, hetzij met betrekking tot de Goederen zelf, hetzij met betrekking tot de Webshop, blijven te allen tijde de eigendom van Paveau of van eventuele derden-titularissen. De voormelde items, met inbegrip van alle voorbereidend materiaal, mogen in geen geval worden gereproduceerd, gewijzigd, pubiek medegedeeld, gedecompileerd enzoort, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van Paveau of eventuele derden-titularissen.
 2. De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht aan te voeren omtrent de items vermeld in het eerste lid en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht.
 3. De Klant vrijwaart Paveau integraal voor iedere vordering van, of aansprakelijkheden t.a.v. derden als gevolg van ieder gebruik van de Goederen of de Webshop dat de rechten van derden schendt of kan schenden.

Artikel 12     Verwerking van persoonsgegevens

 1. Paveau verwerkt bepaalde persoonsgegevens van de Klant. Voor meer informatie over hoe Paveau omgaat met uw persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Artikel 13     Nietigheidsbeding

 1. De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de Overeenkomsten tussen Paveau en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de de volgende rechtbanken:
  1. De rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de woonplaats van de Klant indien de Klant handelt als consument.
  2. De rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de maatschappelijke zetel van Paveau indien de Klant handelt als onderneming.
 3. In afwijking van het vorige lid, indien de Klant in hoedanigheid van consument handelt, kunnen geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zowel door de Klant als Paveau worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst (consumentenombudsdienst.be).